GDPR

Integritetspolicy – så behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder dig av våra byggtjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid lämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som person.


Vem ansvar för dina personuppgifter?

Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB (nedan kallat företaget), org.nr. 556664-9892, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter genom att du som kund lämnar dessa till representant för företaget i samband med nyttjande av våra byggtjänster. Det kan exempelvis ske i samband med beställning av arbete eller vid offertförfarande. Om kund lämnar personuppgifter för annan person än sig själv förutsätter vi att den som lämnar uppgifter inhämtat samtycke från vederbörande.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fastighetsbeteckning, försäkringsvillkor, skadenummer, besiktningsrapporter och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.


Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.

  • För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
  • För att kunna göra utskick med ex bekräftelser av beställt arbete.
  • För att kunna ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket.
  • För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av företaget och dess personuppgiftsbiträden samt eventuellt underentreprenörer. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om inte detta krävs grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Företaget överför bara personuppgifter till länder utanför EU/ESS om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, dock som längst 7 år efter senast utförda arbete.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.


Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om dina personuppgifter hos oss. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera företaget om detta genom att sända ett meddelande till oss. Företaget ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Begäran ska var skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, e-post och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Begäran enligt ovan skickas till:


Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB,
Ansvarig för Personuppgiftbehandling,
Brogatan 21
645 61 Stallarholmen

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.


Om du vill klaga:

Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.


Hur skyddas dina uppgifter?

Vi värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.


Uppdatering av denna integritetspolicy.

Denna policy är föremål för löpande förändringar som vi rekommenderar att ni regelbundet håller er uppdaterade och läser denna policy på vår webbplats.


Kontaktinformation.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Se adress ovan.

Andreas Jöhnemark Byggnadsfirma AB
Dataskyddsombud
Brogatan 21
645 61 Stallarholmen