Kvalitets- & Miljöplan

Kvalitetsplan

En kvalitetsplan är ett sätt att visa att en entreprenad utförs kvalitetssäkert. Nedan redovisas åtgärder som vidtas för att upprätthålla en god kvalitet i våra byggprojekt. 

 • Utför fackmässigt arbete där vi följer branschstandarder och regelverk, som ex Boverkets byggregler (BBR), BFS 2011:6 
 • Utför regelbundna digitala egenkontroller som överlämnas till kund enligt överenskommelse. Byggnationer - utifrån gällande branschstandarder och regelverk. Arbetsmiljö och säkerhet – enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter. 
 • Arbetar vi för en god arbetsmiljö där vi månar om medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, vilket bidrar till fokus på uppgiften.
 • Upprättar vi arbetsmiljöplaner som anpassas utifrån varje projekt. I företaget finns personal certifierade som Bas-U och Bas-P. 
 • Sker tim- och utföranderedovisning digital av alla medarbetare. 
 • Gör vi inköp av material/verktyg från välrenommerade bygghandlare/leverantörer. 
 • Samarbetar vi med ett noga urval av underentreprenörer som utför egenkontroller enligt överenskommelse. 
 • Är vi medlemmar i Byggföretagen/Svenskt Näringsliv, vilket gör att vi kan hålla oss uppdatera på nyheter inom branschen. 
 • Vi förpliktar oss även via medlemskapet att följa kollektivavtal. Innehar samtliga medarbetare ett ID06-kort. ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. 
 • Månar vi om att våra medarbetare ska inneha yrkesbevis eller vara utbildade träarbetare/alternativt vara under utbildning till träarbetare.
 • Samtliga anställda har genomgått Byggföretagens säkerhetsutbildning Safe Construction Training. I övrigt har vi anställda som innehar branschspecifika utbildningar för ställningsbyggnation, lift, heta arbeten samt utbildats i Byggföretagens Säkerhetspark.
 • Lärlingsutbildning sker i företaget för att säkerställa att nya duktiga hantverkare utbildas för samhällets framtida behov. Genom att utbilda lärlingar får vi möjlighet att uppdatera oss på aktuell kunskap via eleverna och deras lärosäten.


Miljöplan

För att värna om ett hållbart samhälle arbetar vi utifrån följande när det gäller;


Byggavfall

För att minimera mängden avfall som uppstår i byggandet: 

 • Arbetar vi med att motverka spill genom noggrann måttsättning av material samt hanterar materialet så att det inte kommer till skada.
 • Källsorteras byggavfall, farligt avfall identifieras och hanteras enligt gällande riktlinjer. 
 • Sker återvinning av byggnadsmaterial och andra produkter.

Transporter

För att minska antalet miljöpåverkande transporter: 

 • Gör vi större beställningar, om möjligt, och får material transporterat från bygghandlarna. 
 • Uppmanar vi våra medarbetare att samåka i företagets bilar när så är möjligt.
 • Har vi som mål att uppdatera vår fordonspark med miljöanpassade fordon vartefter vi behöver byta ut dessa.